Stavanger

Styrelsen för NCU träffades i Stavanger den 29 augusti 2017

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt tredje möte under 2017 i Stavanger i Norge den 29 augusti. Mötet arrangerades i samband med ANCR & NCU SYMPOSIUM 2017.

Diskussionen omkring NCU 3 års plan 2018 – 2020 som startade i våras fortsatte vid mötet i Stavanger. Det rådde enighet om att den existerande strategiplanen för 2015 – 2020, inklusive fem tidigare definierade teman, borde föras vidare i perioden 2018 – 2020. Styrelsen återkommer till saken vid sitt möte i Island i november.

Norge informerade om Kreftforeningens Globala Kampanj mot antibiotikaresistens och att man riktar sin uppmärksamhet på vilka konsekvenser detta kan ha för cancerpatienterna i framtiden. Norska delegationen underströk också betydelsen av att hålla kontakt med olika nätverk på området tobakskontroll.

Frågan om evaluering av NCU:s forskningsinitiativ har diskuterats vid de tre senaste styrelsemötena. Nu har man skickat ut ett frågeschema till alla forskare som mottagit ekonomiskt stöd från NCU och frågade om nämnda projektmedlen hade haft betydelse för projekternas framgång. Första resultat borde föreligga inför nästa styrelsemöte i Island den 17 november.

De senaste åren har ANCR & NCU gemensamt arrangerat ett symposium – ANCR & NCU Symposium – som hålls vid månadsskiftet augusti/september, där träffas deras styrelser till informella överläggningar under en timme i slutet av symposiet. Ordförandeskapet framförde den synpunkten att det kunde vara ännu mer värdefullt att ha på dagordningen ett tema eller fråga att tala om under dessa möten.

Bland andra saker som togs upp på mötet kan nämnas årsrapporten för 2016, samarbete och kontakter mellan ANCR & NCU, organiseringen av samarbetet mellan Vetenskapliga kommittén och NCU:s styrelse samt redogörelserna för de nationella rapporterna.