Nordiska Cancer Unionens medlemmar

Nordiska Cancer Unionen i Danmark

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt andra möte i år i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Köpenhamn den 29 maj.

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt andra möte i år i Kræftens Bekæmpelses lokaler i Köpenhamn den 29 maj.

Kræftens Bekæmpelse tar över ordförandeskapet i NCU från och med den 1 januari 2018 och förberedelserna har redan startat. Danska delegationen redogjorde för hur man lagt upp 3 års plan för NCU verksamhet under perioden 2018-2020.

Danskarna informerade också styrelsen om ett internationellt initiativ, som går under namnet Tobacco Free Portfolio, och riktas mot tobaksindustrin. Avsikten är att få företag och finansiella fonder att inte investera i tobaksföretagens aktier.

Diskussionen om NORDSCREEN projektet fortsatte. Man gjorde en bedömning av läget och reflekterade över projektets status och möjligheter att nå sina mål. I dagens läge finner styrelsen det inte möjligt att stödja projektet.

Kommunikationschef Katrine Asp-Poulsen presenterade Kræftens Bekæmpelses Omdömmesstrategi och Etiske Retningslinjer. KB har stort stöd i samhället och frivilliga bidrag står under en stor del av verksamheten. KB går ofta ut med budskap som rör folkhälsan för att påverka allmänhetens beteende och säkra hälso- och sjukvårdens säkerhet.

Tillgänglighet till nya cancermediciner är ny punkt på styrelsens dagordning och man menar att NCU kan bidra till diskussionen om denna fråga. De nya cancermedicinerna är mycket effektiva men dyra och i många länder tror man att dessa kommer på sikt att spräcka sjukvårdsbudgeten. Men det är stora skillnader mellan och inom länderna vad gäller de som får dessa mediciner och de som inte får.

Dagen som NCU styrelsen träffades i Köpenhamn den 29 maj antog Världshälsoförsamlingen resolutionsförslaget beträffande cancerprevention och kontroll i kontext av integrerad approach (WHA 70/22). Detta ansåg man viktigt för det lokala, regionala och internationella samarbetet på cancerområdet.

Evaluering av NCU:s forskningsinitiativ har diskuterats vid styrelsens senaste möten. Fortfarande föreligger dock inte tillräckligt underlag eller närmare avgränsning av uppgiften. Ordförandeskapslandet menar ändå att man måste komma vidare med saken. Genomförandet av systematisk litteratursök och användandet av frågeschema är nu högaktuellt.

Mot slutet av mötet redogjorde respektive land för sina nationella rapporter. Därefter blev tankar om ändringar av ländernas årsrapporter föremål för diskussion. NCU hemsidan fick också sin uppmärksamhet och det orienterades om arbetet med revidering av hemsidan. Och slutligen presenterades idéer om eventuellt nordiskt samarbete kring standardiserade vårdförlopp.