Foto: Melker Dahlstrand

24 February 2017

NCU:s Styrelsemöte i Stockholm den 17 februari 2017

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt första möte under 2017 i Stockholm den 17 februari.


Räkenskaper och budget
Styrelsen fastställde räkenskaperna för året 2016 och budgeten för 2017. De finansiella översikterna bedömdes i enlighet med generellt accepterad bokföringspraxis. Budgeten för 2017 ansågs också rimlig med hänsyn till NCU:s planer och aktiviteter. 

 

Projektverksamhet
Ordförandeskapet presenterade ekonomisk översikt över de strategiska projekt som NCU stödjer. Styrelsen genomgick särskilt sammanfattningar och progressrapporter från NORDCAN och NORDIC NECT.

 

Eventuellt samarbete mellan NCU och NordForsk
Direktören för NordForsk Gunnel Gustafsson och seniorrådgivaren Maria Nilsson deltog i styrelsemötet och informerade om institutets verksamhet. Det finns säkerligen områden där NCU och NordForsk skulle kunna diskutera samarbete.

 

Cancerresolutionen
Förslag till resolution gällande cancer föreläggs på Världshälsoförsamlingen våren 2017. De nordiska länderna kommer att hålla kontakt och dela information och erfarenheter med varandra samt med myndigheter och internationella organisationer som arbetar för att resolutionen blir godkänt.

 

Ändring av forskningsanslagen
Det årliga forskningsbidraget utgör nu 750 000 EUR. Vetenskapskommitténs ordförande har nyligen upplyst styrelsen om att NCU:s bidrag har varit oförändrat under många år. Styrelsen anser att det krävs en bredare diskussion innan man kan förvänta sig eventuella förändringar av forskningsanslagen.

 

Könbergsrapporten
Under 2013 ombads den tidigare svenska minister Bo Könberg genomföra en strategisk genomlysning av det nordiska hälsovårdssamarbetet. Den ursprungliga ambitionen var att förslagen skulle kunna genomföras inom 5–10 år. Ny nordisk rapport visar emellertid en ökning av negativa folkhälsotrender i hela Norden. 

 

Cancerfonden i Sverige
Eftersom mötet hölls i Cancerfondens lokaler informerade institutionens experter om deras framtidssyn och konkreta verksamhet. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Huvudmålet är att färre personer ska drabbas och fler överleva.

 

Bland andra saker som togs upp på mötet kan nämnas projektansökningar från NORDSCREEN och föreningen Kraftur, förslag till ändring av riktlinjer beträffande tillträdeskrav för forskningsledare, evaluering av NCU:s forskningsinitiativ och nationella rapporter om aktiviteter i medlemsländerna.


Go Back