14 December 2016

Punkter från NCU's Styrelsemöte i Köpenhamn

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt fjärde möte under 2016 i Köpenhamn den 25 november.


Forskningsanslag 2017
Styrelsen godkände Vetenskapliga Kommitténs förslag om att 16 projekt skulle tilldelas forskningsanslag för programperioden 2017. Det totala årliga bidraget utgör nu 750 000 EUR.

 

Kurs i Cancerepidemiologi
De nordiska cancerregistren (ANCR) har sedan i början av 1990-talet arrangerat vart annat år en kurs i cancerepidemiologi. Nu står man inför ett generationsskifte och en ny grupp forskare och ledare tar över. Det föreligger redan en ansökan om 92 300 euro till NCU:s strategiska fond som bidrag till sommarskolan 2017–2018. NCU:s styrelse ställde sig bakom nämnda ansökan.

 

Evaluering av forskningsinitiativ
Under året 2016 har det framkommit önskemål om utvärdering av NCU:s forskningsinitiativ. Det har påpekats att under en längre tid har länderna bidragit med medel till nordisk cancerforskning, men kunskapen om effekten av denna finansiering är fortfarande begränsad. Därför anser styrelsen att det finns anledning till en utförligare genomgång av saken vid kommande möten. 

 

Intresseskapande för cancerforskning
Hur kan man väcka intresse för finansiering av cancerforskning genom annonsering i länderna? Detta gäller både vetenskapliga studier som NCU stödjer och forskningen som finansieras av de enskilda medlemsföreningarna. För fortsatt beredning av frågan har man bett varje delegation skriva några rader om läget i respektive land och skicka upplysningarna till sekretariatet i god tid före nästa möte den 17 februari 2017.

 

Nationella Cancerhandlingsplaner
Under styrelsemötet i Island den 30 maj 2016 framfördes önskan om att man skulle sammanställa översikter över cancerhandlingsplaner i länderna. Dessa sammandrag har överlämnats till styrelsen och vid mötet i Köpenhamn var man enig om att detta datamaterial är till stor nytta för länderna.

 

Besök från Åland
Ordföranden Gun-Mari Lindholm och verksamhetsledaren Monica Toivonen från Ålands Cancerförening deltog i styrelsemötet som medlemmar av den finska delegationen. Det finns intresse från åländsk sida att bli medlem av den Nordiska Cancerunionen eller åtminstone delta som observatörer. Slutligt beslut eller en formell ansökan blir dock inte aktuell förrän än man genomgått alla förutsättningar för medlemskap i Nordiska Cancerunionen och tagit de beslut som behövs.

 


Go Back