12 December 2016

Nationella cancerhandlingsplaner

Under tidigare NCU:s styrelsemöten i år framfördes önskemål om att få en kort sammanställning från respektive land av cancerhandlingsplaner i Norden.


Nu föreligger översikter från alla länderna samt ett försök att dra fram huvudlinjerna i den internationella utvecklingen på området. Dessa visar delvis gemensamma utvecklingslinjer och delvis är situationen olika från ena landet till det andra.

 

Vid styrelsemötet i Köpenhamn den 25 november 2016 var man enig om att dessa översikter kan vara till stor nytta för länderna. I fortsättningen kommer man därför regelbundet att uppdatera dessa sammandrag och informera styrelsen om hur läget är i olika avseenden. 

 

Som utgångspunkt för det fortsatta arbetet utgår man ifrån att en nationell cancerhandlingsplan är folkhälsoprogram som har för mål att reducera antalet cancerfall och öka livskvaliteten för cancerpatienter. Detta genom systematisk och rättvis implementering av evidensbaserade strategier inom områden prevention, tidig detektion, diagnostisering, behandling, rehabilitering, palliativ vård och forskning som siktar på innovativa lösningar och evaluering av resultat. 

 

Cancerhandlingsplan syftar således till att utnyttja tillgängliga resurser så bra som möjligt, att evaluera av olika vägar att kontrollera cancer, och planen skall därefter inkorporera och promovera implementeringen av de åtgärder som man anser förbättra folkhälsan och vara förmånliga för hela populationen.


Go Back