19 September 2016

Nordiska Cancer Unionen träffades i Finland

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt tredje möte i år den 1 september i Gustavelund i Finland.Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt tredje möte i år den 1 september i Gustavelund i Finland. Ordförandeskapet presenterade inledningsvis en översikt över det ekonomiska läget beträffande strategiska projekt. Därefter behandlade man projektansökan med rubriken: “Cancer incidence and survival in immigrants to the Nordic countries.” Styrelsen enades om att skicka denna ansökan över till NCU Vetenskapliga kommitté för evaluering och slutligt beslut.

 

Norge presenterade ett förslag om uppföljning av “World NO Tobacco Day for 2016,”daterad den 12 augusti. Detta i fortsättning av en gemensam nordisk deklaration med samma överskrift under våren 2016. Länderna beslöt att förhandla vidare om saken och ta ställning till om man skall etablera en ny arbetsgrupp på tobaksområdet.

 

Dr. Ian Walker och Dr Rachael från Cancer Research UK (CRUK) deltog i mötet under dagordningspunkt 7. Dessa redogjorde för institutets forskningsaktiviteter och möjligheter för samverkan med NCU. CRUK är cancerforsknings- och välgörenhetsorganisation i Storbritannien och störst av de som samlar in medel till cancerforskning i Europa, och tvåa i hela världen. I slutet rådde enighet om att fortsatt dialog mellan parterna vore önskvärd.

 

Kirsten Haugland Norge gav styrelsen en kort presentation av det europeiska nätverket av jurister inom cancerområdet (“European Legal Network”). Deras mission är att bidra till effektiv användning av lagstiftningen om cancerkontrol i Europa.

 

Hans Storm Danmark redogjorde för ”position paper” om cancer prevention som prioriteras av WHO (World Health Organisation) och IARC (International Agency for Research on Cancer). Med hänsyn till att 40-50% av cancer kan förebyggas ansåg han det viktigt att länderna tar denna kunskap till sig.

 

Efter senaste styrelsemöte våren 2016 har sammanställts i respektive land översikter över nationella cancerhandlingsplaner. Ordförandeskapet redogjorde för innehållet i ländernas bidrag och planerna om att föra saken vidare till kommande möten.

 

Cancer screening har varit föremål för diskussion inom styrelsen. Det finns intresse för att studera de olika programmen på området och undersöka om NCU kan bidra till att öka samarbetet mellan dessa genom olika aktiviteter, t. ex. med att arrangera expertmöten och konferenser. 

 

Utkast till årsrapport för året 2015 lades fram för kommentarer. Respektive land redogjorde för utvecklingen inom cancerområdet från senaste möte. Vidare träffades styrelserna för NCU och ANCR för gemensamma överläggningar.


Go Back